• कार्यालयीन वेळ : सोम. ते शुक्र. स. ९.४५ वा ते संध्या ६.१५ वा.
  • संपर्क: झोलंबे

  • LOGIN
  • Register

दृष्टीक्षेपात गाव

क्षेत्र
८७० हेक्टर
लोकसंख्या
1,501
साक्षरता प्रमाण
76.22%
घरे
402
पाणीपुरवठा, विद्युत, वैद्यकीय सुविधा व इतर सुविधा
गावातील शौचालय सुविधा
आहे

पाणीपुरवठा
आहे

विद्युत पुरवठा
आहे
आरोग्य सुविधा केंद्र
आहे
पशुवैद्यकिय सुविधा
आहे
रस्ते व गटारे
आहे
शाळा, पोस्ट ऑफिस, बँक सुविधा व इतर सुविधा
पोलीस चौकी सुविधा
आहे
अंगणवाडी
आहे
माध्यमिक शाळा
आहे
पोस्ट ऑफिस
आहे
बँक सुविधा
आहे
आठवडी बाजार
आहे
वाचनालये, पेट्रोल पंप, दूध संकलन केंद्र व इतर सेवा
खाजगी वैद्यकीय सुविधा
आहे
घनकचरा व्यवस्थापन
आहे
दूरध्वनी सुविधा
आहे
वाचनालय सुविधा
आहे
दुध संकलन केंद्र सुविधा
आहे
औद्योगिक क्षेत्र सुविधा
आहे

स्वामित्व हक्क © , www.yuvaface.com 

Go To Top